Ajuts

2021

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2021, va consignar a la Coral Verge del Camí de Cambrils la quantitat de 2.854,20 euros, a l'aplicació pressupostària 2010-334-48908-01, per l'edició del llibre de l'Associació Coral Verge del Camí.